PHẦN I: QUY ĐỊNH PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ CHẤP THUẬN HỢP ĐỒNG

Bằng việc chọn “Tôi đã đọc và đồng ý” với”Điều Khoản và Điều Kiện” này bạn đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang rằng bạn đã thực hiện yêu cầu thực hiện một giao dịch điện tử và/hoặc sử dụng dịch vụ do Công ty và/hoặc các đối tác của chúng tôi cung cấp.

 • Hợp đồng được ký kết giữa bạn và các bên tương ứng (bao gồm, nhưng không giới hạn, Công ty và/hoặc các đối tác của chúng tôi như được mô tả trong Phần III bên dưới) sẽ có hiệu lực toàn bộ kể từ thời điểm Công ty hoặc các đối tác của chúng tôi (phụ thuộc vào từng hợp đồng) đồng ý yêu cầu của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng việc gửi Thông Báo Đến Khách Hàng (như được định nghĩa ở dưới) qua tin nhắn đến số điện thoại hoặc email đăng ký, hoặc giải ngân Khoản Vay/bắt đầu sử dụng dịch vụ. Khoản Vay sẽ được giải ngân cho Khách Hàng theo đó. Bằng việc giao kết hợp đồng theo quy định tại khoản này, Khách Hàng theo đây cam kết đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và chịu sự ràng buộc pháp lý đối với hợp đồng này cũng như tất cả các nội dung và hình thức thể hiện trong các văn bản được Công ty và/hoặc các đối tác của chúng tôi gửi cho Khách Hàng thông qua Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch.
 • Bất kỳ Thông Báo Đến Khách Hàng hoặc bất kỳ thông báo nào khác do chúng tôi và/hoặc các đối tác của chúng tôi gửi tới Khách Hàng liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng và giao dịch có liên quan với chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi bằng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch sẽ được coi là đã gửi cho Khách Hàng kể từ thời điểm cuộc điện thoại/tin nhắn/ email của chúng tôi và/hoặc các đối tác của chúng tôi được tiếp nhận bởi Khách Hàng;
 • Bằng việc lựa chọn phương thức giao dịch này, bạn tại đây xác nhận và cam kết rằng: (i) tất cả thông tin cung cấp cho chúng tôi và/hoặc các đối tác của chúng tôi là (1) thuộc quyền quản lý, sử dụng và sở hữu của bạn và (2) đúng và chính xác trên mọi phương diện và không có thông tin nào bị che giấu hoặc làm sai lệch. Bạn hoàn toàn nhận thức được mọi rủi ro bao gồm nhưng không giới hạn, về lỗi, bảo mật/riêng tư, thực hiện sai và/hoặc bị giả mạo khi lựa chọn Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch phù hợp với thông tin bạn đã cung cấp để nhận/gửi các văn bản liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi và/hoặc các dịch vụ của đối tác của chúng tôi; (ii) Mọi việc nhận hoặc gửi các văn bản liên quan đến việc việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi và/hoặc các dịch vụ của đối tác của chúng tôi theo Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch phù hợp với các thông tin do bạn cung cấp sẽ có giá trị ràng buộc và hiệu lực pháp lý ngay cả khi chúng tôi và đối tác của chúng tôi không nắm giữ bản gốc của các văn bản này; (iii) Cam kết vô điều kiện tuân thủ các nghĩa vụ đối với các hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết với chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi trong trường hợp đối tác của chúng tôi đã giải ngân cho bạn như đã thỏa thuận bởi bạn và đối tác của chúng tôi; (iv) Cung cấp cho chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi, bản gốc các văn bản giao dịch, liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi và/hoặc các dịch vụ của đối tác của chúng tôi khi được yêu cầu bởi chúng tôi và/hoặc các đối tác của chúng tôi. Nếu có khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa bản gốc và các văn bản mà chúng tôi và/hoặc các đối tác của chúng tôi đã nhận theo đúng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch, các văn bản mà chúng tôi và/hoặc các đối tác của chúng tôi đã nhận theo đúng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch sẽ được ưu tiên áp dụng và bạn sẽ phải hoàn tất các thủ tục để hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi theo đó.

PHẦN II: DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH CHO KHOẢN VAY CẦM CỐ

Công ty cung cấp cho bạn dịch vụ tư vấn tài chính đối với khoản vay do các đối tác của chúng tôi cung cấp. Bằng việc thực hiện đăng ký vay trên Website, bạn đang yêu cầu được sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính của chúng tôi và yêu cầu được cấp khoản vay do đối tác của chúng tôi cung cấp, tùy thuộc vào các điều kiện sau:

 • “Website của chúng tôi là một platform (nền tảng) tiếp thị tạo ra các đầu mối khách hàng có nhu cầu vay tiền. Chúng tôi không phải là bên cho vay và không ra quyết định cấp khoản vay, vì vậy chúng tôi không có cam kết cho vay với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Dịch vụ của chúng tôi là tư vấn các đặc tính của khoản vay, tư vấn thủ tục, hồ sơ giấy tờ, điều kiện vay vốn, hỗ trợ các thủ tục có liên quan đến khoản vay cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Theo đó, bạn không phải thanh toán phí tư vấn cho chúng tôi trong trường hợp bạn không ký kết hợp đồng vay với đối tác cho vay của chúng tôi. Phí tư vấn sẽ được quy định cụ thể tại hợp đồng cung cấp dịch vụ được thực hiện bằng phương thức giao dịch điện tử giữa Khách Hàng và Công ty.
 • Bằng việc gửi yêu cầu vay vốn, bạn cho phép chúng tôi và đối tác của chúng tôi xác minh tính chính xác và tính xác thực về các thông tin bạn đã cung cấp bằng cách sử dụng các công cụ nội bộ của chúng tôi hoặc với sự hỗ trợ của bên thứ ba và/hoặc cơ quan nhà nước. Cụ thể, bạn cho phép đối tác cho vay xác minh tình trạng việc làm của bạn bằng cách liên hệ với tổ chức nơi bạn đã hoặc đang làm việc. Trong mọi trường hợp, đối tác cho vay có thể kiểm tra bất kỳ thông tin cá nhân, thông tin thu nhập hoặc thông tin tín dụng nào mà bạn đã cung cấp.
 • Bất kỳ yêu cầu vay tiền nào bạn gửi tới chúng tôi, trực tiếp tại văn phòng hay điền phiếu trực tuyến, đều KHÔNG phải là một bản yêu cầu vay tiền gửi đến một tổ chức tín dụng hay đối tác cho vay. Thay vào đó, đó chỉ là một thao tác thu thập thông tin về nhu cầu vay tiền của bạn để từ đó chúng tôi có thể hỗ trợ kết nối bạn đến với khoản vay và đối tác cho vay phù hợp. Sau đó, bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp thêm một số thông tin hoặc tài liệu cho đối tác cho vay để hoàn thiện hồ sơ cho vay.
 • Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên Website không cấu thành việc ký kết hợp đồng với chúng tôi hay đối tác cho vay của chúng tôi. Khoản vay sẽ được cấp tùy thuộc vào sự phê duyệt của đối tác cho vay đối với yêu cầu của bạn. Trong thời gian thẩm định xét duyệt, đối tác cho vay có quyền chấp nhận hoặc từ chối cho bạn vay tiền và/hoặc cho bạn vay một số tiền khác số tiền bạn đã yêu cầu.
 • Chúng tôi không phải là đại diện của bạn, theo đó, bạn nên dựa vào phán đoán và đánh giá của riêng bạn trong việc quyết định khoản vay phù hợp với điều kiện của bạn. Các đối tác cho vay của chúng tôi và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các dịch vụ đã cung cấp cho bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ của các đơn vị đó trừ trường hợp do lỗi trực tiếp và chủ quan của chúng tôi.
 • Các thông tin (dữ liệu) bạn cung cấp cho chúng tôi là các thông tin sơ bộ để chúng tôi tìm ra các sản phẩm cho vay phù hợp với bạn nhất. Những thông tin này không cấu thành nên một bản tạm duyệt vay vốn, quyết định cho vay hoặc khoản vay (hoặc bất kỳ khái niệm tương tự nào khác). Chúng tôi không đảm bảo rằng bạn sẽ được vay vốn từ bất kỳ đối tác cho vay nào. Quy trình và tiêu chuẩn duyệt vay vốn là do đối tác cho vay quy định. Tương tự, chúng tôi không đảm bảo rằng các điều kiện cho vay và mức lãi suất do các đối tác cho vay cung cấp là tốt nhất hay rẻ nhất trên thị trường. Lãi suất và biểu phí do các đối tác cho vay cung cấp tùy thuộc vào thông tin tín dụng của bạn như tài sản bảo đảm, mức thu nhập, lịch sử tín dụng, vv… Để thực hiện dịch vụ của mình, chúng tôi và các đối tác cho vay của chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp tên, số CMND/CCCD, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh và các thông tin cá nhân quan trọng khác để chuẩn bị hồ sơ vay và các văn bản liên quan cho bạn.
 • Bạn tại đây đồng ý và cho phép chúng tôi và chủ sở hữu Website, tại bất kỳ thời điểm nào, chuyển giao và tiết lộ thông tin và/hoặc hình ảnh và/hoặc các vấn đề liên quan tới hợp đồng và/hoặc các tài liệu bảo mật được bạn cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn tại đây đồng ý rằng những thông tin và hình ảnh nói trên có thể được sử dụng, mã hóa, truyền tải và lưu trữ bởi chúng tôi, các đối tác của chúng tôi, công ty quản lý của chúng tôi và các đối tác của chúng tôi, các chi nhánh, công ty con, công ty liên quan (dù trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam) và/hoặc được trao đổi cho hoặc với tất cả các bên nêu trên mà chúng tôi, thấy cần thiết trong phạm vi pháp luật cho phép. Khách Hàng hoàn toàn chấp thuận đối với những hành động đó và tuyên bố rằng không cần thiết hay bắt buộc phải có một sự chấp thuận nào khác của Khách Hàng liên quan tới vấn đề này thêm nữa.
 • Về phía đối tác cho vay, trước khi giải ngân vốn vay, bạn có thể sẽ phải trả một số chi phí cho đối tác cho vay liên quan đến khoản vay. Các chi phí này sẽ do đối tác cho vay quy định.

PHẦN III: CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên Website cũng như các thông tin khác mà bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập sẽ được xử lý và bảo mật phù hợp với quy định của pháp luật và theo Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi.